معنی همل، هملان، همول در فرهنگ فارسی

    معنی کلمه همل، هملان، همول در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : هَمل، هَمَلان، هُمَول، (هَمَلَ، یَهمُلُ و یَهمِلُ) ریختن (اشک و غیره)، باریدن، با مصدر هَمل (تنها): به خود واگذار و رها شدن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    برای پاسخ کلیک کنید