مترادف و متضاد مدت

  مترادف و متضاد کلمه مدت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زمان، وقت، موقع، وهله، هنگام، مهلت، اثنا، عمر، حیات، دوران، روزگار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  م 15 روز قبل
  1

  متضاد مدت

  انیسا 29 روز قبل
  0

  مخالف مدت

  دریا 29 روز قبل
  0

  مخالف مدت

  دریا 29 روز قبل
  0

  مخالف مدت

  ه 10 ماه قبل
  0

  مخالف کلمه مدت

  ه س 10 ماه قبل
  -1

  مخالف کلمه مدا

  ه س 10 ماه قبل
  -2

  مخالف کلمه مدت

  برای پاسخ کلیک کنید