مترادف و متضاد محافظت

  ناشناس

  اشک

  ناشناس

  مخالف نداره که

  مترادف و متضاد کلمه محافظت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : احتراس، استحفاظ، پاسبانی، پاسداری، پشتیبانی، حراست، حفاظت، حفظ، صیانت، محارست، نگاهداری، نگهبانی، نگهداری، وقایت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 16 روز قبل
  2

  محافظت

  ناشناس 21 روز قبل
  4

  اشک

  ناشناس 21 روز قبل
  3

  مخالف نداره که

  برای پاسخ کلیک کنید