معنی مثل در فرهنگ فارسی

  معنی کلمه مثل در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مِثل، همانند، نظیر، شبیه، مُماثل (جمع: اَمثال)، (به مَثالَه و مُثَولها نیز مراجعه شود)،, مَثَل، تشبیه، صفت و چگونگی، حکایت و قصه، قول و قصه ای مشهور بین مردم، که بدان تشبیه کنند و مثال زنند، امری که بدان مثال زنند، نظیر، حجت و برهان (جمع: اَمثال).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ۰۰۰ 22 روز قبل
  -1

  الگو

  شبیه

  همتا

  نمونه

  برای پاسخ کلیک کنید