تعبیر خواب تعویذ

  تعبیر خواب دیدن تعویذ چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اگر کسی به خواب بیند تعویذ با خودداشت از نامهای خدای تعالی، دلیل که از سختی و غم برهد. اگر وامدار بود وامش گذارده گردد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر زندانی است رهائی یابد. اگر در سفر بود به سلامت بازآید. - محمد بن سیرین, گر کسی بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد، دلیل که از او به مردم منفعت رسد. اگر بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد، و بها می ستد، دلیل که اندوهگین شود و متفکر. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دنیا 12 روز قبل
  0

  دیشب خواب دیدم تو یه خونه ای هستم از صخف خونه از چهار سمتش تعویذ میاد پایین بعدش روی یک تخت من خوابم دو پسر بچه موچولو ویک دختر از اودوتا یکم بزرگتر بالا سرم نشیتن و سوریه یاسین رو میخونن بلند شدم گفتم من زنده ام بعدش منم شروع بخوندن مردم با آن ها لطف میکنید ب من بگو تعبریش چیست

  برای پاسخ کلیک کنید