معنی اضر در لغت نامه دهخدا

    معنی کلمه اضر در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : اضر. [اَ ض َرر] (ع ن تف) باضررتر و بازیان تر. (ناظم الاطباء). ناسازوارتر. زیانکارتر. مضرتر.زیاندارتر. زیان آورتر. بزیان تر. (یادداشت مؤلف)., اضر. [اَ ض َرر] (ع ص) آنکه دندانهایش از هم نیاید. مؤنث: ضَرّاء. (مهذب الاسماء)., اضر. [اَ ض ُرر] (ع اِ) ج ِ ضَرّاء. فراء گفت: اگر بأساء و ضراء را براَبْؤُس و اَضُرّ جمع ببندند، چنانکه نَعماء بمعنی نعمت را بر اَنْعُم جمع می بندند، جایز است. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از تاج العروس). || ج ِ ضَرّ، مانند اَشُدّ. عدی بن زید عبادی گوید: و ضلال الاضر جم من العیَ ش یعفی کلومهن البواقی (از تاج العروس)., اضر. [اَ رِن ْ] (ع اِ) ج ِ ضِرْو. (اقرب الموارد). رجوع به ضرو شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    برای پاسخ کلیک کنید