مترادف و متضاد شیرین

  1430بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شیرین واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شکرین، شهددار، گلوسوز، دلکش، نغز، نوشین (متضاد) تلخ.

  مترادف و متضاد ساکت

  1359بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ساکت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آرام، بی‌سروصدا، بی‌صدا، خاموش، خموش، سربه‌زیر، دنج، راحت، صامت (متضاد) شلوغ.

  معنی فتیة در لغت نامه دهخدا

  245بازدید

  معنی کلمه فتیة در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فتیه. [ف ِت ْ ی َ] (ع اِ) ج ِ فتی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به فَتی ̍ شود., فتیه. [ف َ تی ی َ] (ع ص) مؤنث فَتّی. ج، فِتاء، افتاء. (اقرب الموارد) (منتهی الارب).

  مترادف و متضاد شوخ

  726بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شوخ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : چرک، شوخگن، فضله، نجس، وسخ، خوشگل، زیبا، ظریف، بی‌آزرم، بی‌ادب، بی‌حیا، گستاخ، بذله‌گو، دعاب، ظریف‌طبع، لای‌گو، لطیفه‌گو، مزاح، مسخره، هزال، طناز، فتنه‌انگیز، فسونساز، فضول، وقیح، بانشاط، خوشدل، زنده‌دل، شاد، شنگ.

  مترادف و متضاد بخشش

  5958بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بخشش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : احسان، انعام، بذل، پاداش، تبرع، جوانمردی، جود، داد، دهش، سخاوت، سخا، صله، عطا، عطیه، فضل، فیض، کرامت، کرم، موهبت، نعمت، نیکوکاری، نیکی، وقف، هبه، آمرزش، رحمت، غفران، مغفرت.

  ناشناس : گوه تو گورت

  مترادف و متضاد متصل

  1591بازدید

  مترادف و متضاد کلمه متصل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پیوسته، چسبیده، مرتبط، مسلسل، ملحق، موصول، وابسته، وصل، پی‌درپی.

  معنی زردوست در لغت نامه دهخدا

  986بازدید

  معنی کلمه زردوست در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زردوست. [زَ] (ص مرکب) کنایه از بخیل. (آنندراج). ممسک. بخیل. پول دوست. رذل. (ناظم الاطباء). بخیل و ممسک. (شرفنامه ٔ منیری): زردوست از دست جهان در پای پیل افتاده دان ما زیر پای دوستان، زر پیل «؟» بالا ریخته خاقانی (دیوان چ سجادی ص 377).